Re-integratie en arbeid gerelateerde begeleiding (burnout)

Ongeveer 60 tot 70 % van de mensen die met langdurig ziekteverzuim gaan, heeft een psychisch probleem. Medewerkers kampen met klachten als:
  • Zich overbelast voelen
  • Geen plezier ervaren in werken
  • Problemen hebben in het contact met collega’s, leidinggevenden of klanten
  • Keer op keer in conflict komen met “van alles”
  • Depressie, onzekerheid, faalangstig
  • Niet meer kunnen relativeren
Wat is re-integratietherapie?
Re-integratietherapie is een curatieve vorm van psychotherapie die zich richt op een gezonde afstemming van de mens met zijn werkomgeving en op het wegnemen van psychische stagnaties of arbeidsomstandigheden die “negatieve voeding” blijken te zijn voor de stagnatie. Re-integratietherapie maakt inzichtelijk op welke wijze de medewerker en de werkomgeving elkaar beïnvloeden. Het handelt over de wisselwerking tussen die twee.

Door de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk gemaakt voor preventie maar ook voor een goed herstel van een zieke medewerker. Emotionele en psychische problemen blijken in ‘burn-out’ situaties tè weinig aandacht te krijgen, waardoor herstel juist stagneert. Voor een werknemer is het moeilijk om belastende werkomstandigheden bespreekbaar te maken, daarvoor zijn ze al vaak te moe, te uitgeblust. Het zijn re-integratiesituaties waarin “de tijd als bondgenoot” van belang is, en waarbij het herstelproces nauwgezet wordt begeleid.

Ben je een zieke en thuis zittende werknemer: neem contact op voor een vertrouwelijk gesprek (privacy van toepassing).

Bent u opdrachtgever: neem telefonisch contact op om mogelijkheden en procedurele afspraken (o.m. rondom vereiste privacy) nader te verkennen.

Wat is counseling?
Wanneer een medewerker binnen zijn afdeling of binnen de organisatie stroef functioneert, is de oorzaak vaak niet eenduidig voor handen. Of is de oplossing naar een verbetering niet makkelijk te vinden. Een externe en deskundige counselor kan met werkgever en werknemer meekijken door de samenhang van diverse belangrijke factoren te bezien: de Gestaltmethodiek en werkwijze leidt meestal snel tot resultaat en geformuleerde oplossingsrichtingen. Counseling werkt altijd curatief of – en zeker zo belangrijk – ook preventief en voorkomt uitval door ziekte.

Nodig: bij aanvang is een duidelijke werk-gerelateerde vraag van de (bijna) zieke medewerker aanwezig.